Diensten

Zoekt u ondersteuning bij het ontwikkelen van een strategie voor uw organisatie? Wilt u een beleidsnota schrijven en komt u daar maar niet aan toe? Heeft u een berg gegevens, maar nog geen lopend verhaal? Ontbreekt een analyse van de plannen en meningen van belanghebbenden in het beleidsproces? Of zoek u inhoudelijke ondersteuning voor een beleidscommissie?

FORALLMEDIA kan een rol spelen in alle fasen van het beleidsproces. In het vooronderzoek, bij de ontwikkeling van beleid, in de verkenning van opties met belanghebbenden, in het op een aantrekkelijke en heldere manier verwoorden van beleid, in het verbinden van beleid aan een actieplan en in de evaluatie van beleid.

FORALLMEDIA is gespecialiseerd in:

De overheid stelt regelmatig commissies in om beleid te evalueren of maatschappelijke problemen in kaart te brengen. Deze commissies hebben meestal een inhoudelijke secretaris nodig voor het verzamelen van relevant materiaal, het organiseren van gesprekken en bijeenkomsten, het verslaan van discussies en het schrijven van eindrapporten. FORALLMEDIA levert deze diensten. Het heeft onder andere ervaring in deze rol als secretaris van de visitatiecommissie voor de Nederlandse publieke omroep en voor de Wereldomroep.
De toekomst voorspellen is als turen in een glazen bol. Het levert veel beelden op, maar weinig zekerheden. Toch heeft u voor de ontwikkeling van een strategie voor uw organisatie of voor het vaststellen van beleid enige houvast nodig. Scenario’s en trendanalyses zijn manieren om een mogelijke en plausibele toekomst te verbeelden. Zij bieden een instrument om uw toekomststrategie te ontwikkelen. FORALLMEDIA ontwikkelt samen met u dergelijke toekomstbeelden en helpt u vervolgens op om basis daarvan een strategie uit te werken.
Ook kan FORALLMEDIA een analyse maken van de sterktes en zwaktes en van de kansen en bedreigingen voor uw organisatie.
Een nieuwe strategie is het meest kansrijk wanneer deze tot stand in interactie met verschillende lagen in uw organisatie en door een open houding naar de omgeving. FORALLMEDIA zal deze elementen daarom zoveel mogelijk in het project betrekken.
Om nieuw beleid te maken zijn verschillende stappen nodig, waaronder een probleemanalyse, een weging van verschillende beleidopties, overleg met belanghebbenden en het schrijven van een helder rapport.  Deze stappen tezamen moeten u in staat stellen om een goed onderbouwd besluit te nemen. Andra kan de verschillende fasen van beleidsontwikkeling voor u organiseren of uw organisatie bij deze stappen ondersteunen.
Hebben de maatregelen die u nam effect gehad? Is uw subsidiegeld goed besteed? Heeft het project zijn doelstellingen gerealiseerd? Pas als u hier een antwoord op heeft, kunt u een volgende stap nemen. Daarnaast is het belangrijk om beleid en bestedingen te kunnen verantwoorden richting belastingbetalers of investeerders. FORALLMEDIA’s evaluaties – maken gebruik van verschillende methoden, variërend van interviews en enquêtes tot een volledige impact assessment. Zijn zijn gedegen en monden uit in concrete aanbevelingen voor de toekomst.